INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

 1. Informatii generale

Noi, societatea – Thecon SRL,  cu sediul în Galati, Str. Calugareni nr. 3 Bloc P1A, scara 1, ap. 1, nr. de înregstrare la Registrul Comerţului J17/1962/05.12.2006, CIF RO 19302026, cont bancar avand IBAN: RO84BUCU1671304262061RON il desemnam pe Dl. Vlad Ionut, operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protecţia datelor sunt e-mail: [email protected] , telefon : 0756 192 121

 

 1. Scopul prelucrarii și categoriile de date prelucrate:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • in scopul furnizarii de produse software, prestarii de servicii din domeniul marketing digital
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii; 
 • in vederea colectarii datelor cu caracter personal in aplicațiile software dezvoltate de societate ce includ aplicatia applicat si aimedia dar si site-uri web asociate acestorae
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
 • in urmatoarele scopuri toate vizand domeniul marketingului digital, în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele: 
 • Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale;
 • Furnizarea de informatii cu privire la produse software;
 • Furnizarea de servicii de markeging digital;
 • Recrutare si selectie;
 • Marketing si publicitate;
 • Vânzări online;
 • Suport clienți;
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele digitale, soluției aplicat, aimedia dar și serviciile Societății referitor la colectarea datelor clienților

 

În aceste scopuri pot fi prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele și prenumele, codul numeric personal, data nașterii, sexul, seria și numărul documentului de identitate, adresa de domiciliu/reședință, adresa de e-mail, numărul de telefon fix și/sau mobil, în cazul persoanelor fizice;
 • Denumirea, adresa sediului și datele de înregistrare, numele și prenumele reprezentantului legal, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, în cazul persoanelor juridice;
 • Informații privind conturi., cum ar fi datele plăților datorate sau primite, numerele de cont sau alte informații financiare sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client;
 • Preferințele si setari pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizatorii solicita servicii sau aplicatii dezvoltate de firma Thecon SRL;
 • Politica prinvind Cookie-uri pentru detalii privind ceea datele colectate utilizând platformele web, aplicatii mobile și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele distribuite în mediul digital;
 • Informații obținute din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.
 • Istoricul activității comerciale a utilizatorilor prin oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.
 • Nivelul serviciilor prestate, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile furnizate;
 • Răspunsuri la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente sau alte elemente relevante calendarului utilizatorilor în raport cu aplicațiile Aplicat sau Aimedia.
 • Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală.

Thecon SRL nu colectează în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca pe echipamente furnizorilor sau alți operatori terți de date. 

Datele personale prelucrate sunt, în principal, datele de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale care sunt colectare direct de la clienti.

 • Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este: 

 • Contractul de furnizare sau prestări servicii la care clienții sunteți parte sau cererea clienților înainte de încheierea unui contract pentru care s-a primit consimțământul; 
 • Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor societății. Ori de câte ori un temei juridic pentru a prelucra a datelor, interesele comerciale pentru a asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor clienților. În plus, în unele cazuri clienții au dreptul de a se opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societății Thecon SRL pentru a permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea sa, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea.
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, precum cerințele contabile și fiscale, este supusă unor politici interne riguroase (de exemplu, perioadele de păstrare), proceduri și dreptul de a restricționa utilizarea datelor, care guvernează serviciile ce vor fi oferite. 
 • În plus, în măsura în care există acord, consimțământul este considerat. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului constituie un scop adițional al prelucrării datelor personale în vederea executării contractului și nu condiționează furnizarea sau prestarea serviciilor contractuale.”

Societatea Thecon va colecta datele cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Se achiziționează sau se utilizează produsele și serviciile disponibile;
 • În cadrul aplicațiilor dezvoltate (ex. Applicat, Aimedia) 
 • Se înregistrează pentru un anumit produs sau serviciu;
 • Se contactează prin diverse canale sau se solicită informații referitoare la un produs sau serviciu;
 • Există permisiunea de la alte societăți, cum ar fi parteneri comerciali sau asociații, precum și de la terți furnizori sau contractanți, de a face schimb de informații;
 • Atunci când datele cu caracter personal sunt publice; sau clientul/beneficiarul unei activități comerciale achizitionate/prestate.

De asemenea, colectarea informațiilor de la anumite organizații, în cazul și în măsura în care existata temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectare: 

Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, sunt utilizate următoarele categorii de furnizori de produse și servicii:

 • furnizorii implicați în mod direct/indirect in furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul marketingului digital; 
 • aplicații dezvoltate de societatea comercială (ex. Applicat, aimedia) dar și website-urile asociate acestor aplicații;
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale); 
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alti asemenea consilieri externi ai Societății sau către terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
 • furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

 

 1. Durata păstrării datelor

Se vor păstra informațiile, care pot include date personale, atât timp cât este necesar pentru furnizarea serviciilor, respectarea legilor aplicabile, soluționarea litigiilor cu orice parte și, dacă este necesar, pentru desfășurarea activității, inclusiv pentru detectarea și prevenirea fraudei sau altor activități ilegale.

De exemplu, există obligația de a păstra documentele aferente tranzacțiilor financiare 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în care au fost prelucrate.

Toate datele personale păstrate vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate. Dacă există întrebări despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale procesate, se recomandă contactarea prin intermediul detaliilor de contact incluse ulterior.

 

 1. Drepturile clientilor

Regulamentul conferă persoanelor vizate de prelucrarea datelor personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente anterior, se regăsesc și dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de ștergere a datelor. În esență, drepturile conferite sunt:

 1. Există dreptul de a retrage  oricând un consimțământ acordat în vederea opririi unei prelucrări a datelor bazate pe consimțământ. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor legitime.
 2. Dreptul de acces – presupune obținerea unei confirmări privind prelucrarea sau nu a datelor personale și, dacă este cazul, accesul la aceste date și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate.
 3. Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la primirea datelor personale într-un format structurat, utilizat curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestor date către alt operator, dacă este fezabil tehnic.
 4. Dreptul la opozitie – se referă la opoziția față de prelucrarea datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru un interes legitim al operatorului. Există dreptul de opoziție în special în cazul marketingului direct sau prelucrărilor bazate pe consimțământ expres.
 5. Dreptul la rectificare – presupune corectarea datelor personale inexacte. Rectificarea va fi comunicată tuturor destinatarilor la care au fost transmise datele, cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 6. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – presupune solicitarea ștergerii datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate.
 7. Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în anumite situații, cum ar fi contestarea exactității datelor sau opoziția față de prelucrarea lor.
 8. Dreptul de a depune o plangere – plângeri privind prelucrarea datelor personale pot fi adresate unei autorități competente, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Adresa ANSPDCP: București, str. B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Adresa e-mail: [email protected] 

Telefon +40 318 059 211

  +40 318 059 212

Fax:   +40 318 059 602 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de către Societate a datelor personale, va rugăm sa contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegand oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos. 

Ne puteti contacta: 

Prin email: [email protected]  sau 

Personal sau printr-o cerere trimisă prin posta – la Sediul Societății 

Telefonic – la numărul: 0756 192 121

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizari ale acestei informări privind protectia datelor dumneavoastra – puteti găsiți pe pagina web a Societății – secțiunea Protectia Datelor